Zasady konkursu

Zasady konkursu "Stwórz klimat w swoim ogrodzie"

Regulamin konkursu "Stwórz klimat w swoim ogrodzie"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Stwórz klimat w swoim ogrodzie” (dalej:„Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest „Garden Impressions” PHP Marek Kacprzyk z siedzibą w Siedliskach, ul. Miodowa 1, 19-300 Ełk, NIP
848-12-37-813, REGON 280101089 , właściciel marki Garden Impressions (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs przeprowadzany jest w dniu 17.08.2018 roku do 31.08.2018 roku (dalej: „Okres Trwania Konkursu”) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem portalu Facebook przy pomocy polskiego fanpage’a marki Garden Impressions na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/GardenImpressionsPL (dalej: „Fanpage”).

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator.

5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

6. Konkurs realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

 § 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem w Konkursie mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłoszą swój udział w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową uczestnika w tym osobiście wykonywaną działalnością artystyczną lub twórczą.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie najbliższej rodziny tych pracowników oraz członkowie jury konkursowego. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną zatrudnienia w tym w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się Uczestnika z treścią Regulaminu i zaakceptowanie warunków Konkursu w nim określonych, jak również zobowiązanie się do przestrzegania zawartych w Regulaminie postanowień, w tym w zakresie spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie.

5. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy posiadający prywatny profil w serwisie Facebook. Jeżeli Uczestnik nie posiada profilu prywatnego w serwisie Facebook, w celu wzięcia udziału w Konkursie, musi dokonać rejestracji w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami tego serwisu.

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.

§ 3. Zadanie Konkursowe

1. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom poprzez post na Fanpage’u, opublikowany w dniu rozpoczęcia Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”).

2.  Konkurs polega na nagrodzeniu uczestników, którzy w Okresie Trwania Konkursu zostawią komentarzu pod Postem Konkursowym w którym wybiorą jeden z dwóch kolorów Nagrody.

3. Po opublikowaniu Postu Konkursowego Uczestnicy będą̨ mieli możliwość zgłoszenia udziału w komentarzu do Postu Konkursowego (dalej: „Zgłoszenie”).

4. Zgłoszenia w Konkursie można dokonać wyłącznie w sposób opisany w § 3 pkt 3 powyżej.

5. Lista Laureatów zostanie ogłoszona w terminie 2 dni roboczych od momentu zakończenia Okresu Trwania Konkursu poprzez post na Fanpage’u. Przez dzień roboczy rozumieć należy dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

6. Uczestnik może tylko raz głosić się do konkursu.

7. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem Konkursu.

§ 4. Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla 2 osób (dalej: "Nagrody") tj.: 2 zestawy cotton balls w odcieniach biały-szary oraz biały-różowy. Wygrywają dwie osoby wytypowana prze organizatora konkursu.

2. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Laureata za pośrednictwem portalu Facebook wiadomości prywatnej do tego konta www.facebook.com/GardenImpressionsPL, na którym pojawił się dany Post Konkursowy. W treści wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane teleadresowe laureata: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody. Ponadto w treści wiadomości musi znaleźć się oświadczenie Laureata w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie w celu realizacji Nagrody, w tym przesłania nagrody na mój adres.”

3. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych w ciągu 7 dni roboczych od daty publikacji Laureatów Konkursu, o których mowa w § 4 pkt 2 oraz pkt 8 lub podania przez Laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora Przez dzień roboczy rozumieć należy dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

4. Nagrody zostaną̨ wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Laureata w oświadczeniu, o którym mowa w § 4 pkt 2.

5. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

6. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 5. Dane osobowe

1. Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest „Garden Impressions” PHP Marek Kacprzyk z siedzibą w Siedliskach, ul. Miodowa 1, 19-300 Ełk

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i usuwania co wiążę się z rezygnacją udziału w komkursie.

4. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że:

a. podanie danych osobowych przez Laureatów Nagród jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji Nagród;

b. podanie danych osobowych przez Uczestników składających reklamacje jest dobrowolne, jednakże konieczne dla umożliwienia jej rozpatrzenia.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie: www.gardenimpressions.pl/zasady-konkursu-stworz-klimat-w-swoim-ogrodzie

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

All comments

    Leave a Reply